-         Đồng chí Trần Đình Bách, Chánh Thanh tra tỉnh.

                                    Điện thoại cơ quan: 036 3831993; Di động: 0989238566

-        Đồng chí Vũ Quang Dương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

                                     Điện thoại cơ quan: 036 3 838228; Di động 0913291908

                 -        Đồng chí Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

                                     Điện thoại cơ quan: 036 3 838229; Di động 0915443030

                 -        Đồng chí Vũ Quý Châu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

                                     Điện thoại cơ quan: 0363 838227; Di động 0912288531