1.  Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, gồm: Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra.

- Đồng chí Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại di dộng: 0915049343

- Đồng chí Phạm Công Dịch, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại cơ quan: 0227 3 838238 Di động 0973309362

- Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại cơ quan: 0227 3838230 Di động 0979743635

- Đồng chí Phùng Minh Tâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 0915465736

  1. Các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh:

            - Văn phòng;

            - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1;

            - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2;

            - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3;

            - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4;

            - Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng;

            - Phòng Giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra.

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thanh tra tỉnh

a) Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, tiếp công dân.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

2. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tham mưu xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại cơ quan Thanh tra tỉnh đối với những vụ việc do phòng tham mưu xử lý, giải quyết.

c) Luân phiên (mỗi phòng 06 tháng) thực hiện nhiệm vụ giám sát tại Trung tâm hành Phục vụ chính công tỉnh theo quy chế làm việc của Trung tâm.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng

a) Giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng;

b) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tham mưu xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại cơ quan Thanh tra tỉnh đối với những vụ việc do phòng tham mưu xử lý, giải quyết.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

a) Giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tham mưu xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện nhiệm vụ xác minh, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức trong cơ quan và tiến hành thanh tra lại (nếu có).

d) Phối hợp với Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại cơ quan Thanh tra tỉnh đối với những vụ việc do phòng tham mưu xử lý, giải quyết.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

5. Căn cứ tình hình thực tế, Chánh Thanh tra có văn bản phân công các Phòng Nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ theo dõi địa bàn, lĩnh vực.