1.  Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, gồm: Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra.

- Đồng chí Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại di dộng: 0915049343

- Đồng chí Lê Văn Thế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại cơ quan: 0227 3 838227; Di động 0904284151

- Đồng chí Phạm Công Dịch, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại cơ quan: 0227 3 838238 Di động 0973309362

- Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại cơ quan: 0227 3838230 Di động 0979743635

  1. Các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh:

            - Văn phòng;

            - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1;

            - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2;

            - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3;

            - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4;

            - Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng;

            - Phòng Giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra.