- Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi,TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 0227.3831.525.

- Fax: 0227.3831.525

- Website: http://thanhtra.thaibinh.gov.vn

- Thanh tra tỉnh Thái Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tinh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật..