Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cập nhật: 15/09/2010

Tại khoản 1 Điều 36 Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005 sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại tố cáo năm 2004 quy định

1.Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết”.

Việc cố tình trì hoãn không giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND là trái quy định của pháp luật. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 thì:

2.Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không giải quyết thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Người khiếu nại có quyền kiến nghị với cấp trên trực tiếp của người không giải quyết khiếu nại để xem xét xử lý kỷ luật người đó.”

Theo quy định tại Điều 39 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005 quy: “ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân cấp tỉnh".

Như vậy, theo quy định nêu trên trường hợp của bác đã quá thời hạn khiếu nại do đó bác không có quyền khiếu nại hay yêu cầu Tòa án khởi kiện vụ án hành chính.

 
Số lượt truy cập: 2316897