Sơ đồ tổ chức 
danh b¹ ®iÖn tho¹i c¬ quan thanh tra tØnh

TỔNG SỐ CBCC CƠ QUAN THANH TRA TỈNH 48 ĐỒNG CHÍ

 

Số

tt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

I

Lãnh đạo

 

 

 

1

Trần Đình Bách

Chánh Thanh tra

036 3831993

0989238566

2

Vũ Quang Dương

Phó chánh Thanh tra

036 3838228

0913291908

3

Trần Đức Tuấn

Phó chánh Thanh tra

036 3838229

0915443030

4

Vũ Quý Châu

Phó chánh Thanh tra

036 3838227

0912288531

II

Văn phòng

( gồm 10 đồng chí)

 

 

 

1

Phạm Công Dịch

Chánh Văn phòng

036 3838238

0973309362

2

Trần Ngọc Diên

Phó chánh VP tổng hợp

 

0948468699

3

Ngô Quốc H­ưng

Phó chánh VP hành chính

 

093291415

III

Phòng Nghiệp vụ 1

( gồm 6 đồng chí)

 

 

 

1

Nguyễn Đức Thắng

Trưởng phòng

036 3838230

0989743635

2

Nguyễn Thị Vân

Phó phòng

 

0987744471

3

Nguyễn Quốc Anh

Phó phòng

 

0912236745

IV

Phòng Nghiệp vụ 2

( gồm 6 đồng chí)

 

 

 

1

Hà Ngọc Vĩnh

Trưởng phòng

036 3832209

0912436059

2

Phạm Văn T­ưởng

Phó phòng

 

0917372270

3

Nguyễn Thị Thanh  Bình

Phó phòng

 

0978098319

V

Phòng Nghiệp vụ 3

 ( gồm 6 đồng chí)

 

 

 

1

Lư­ơng Thị Ph­ương Loan

Trưởng phòng

036 3838236

0989958730

2

Nguyễn Xuân Cư­ờng

Phó phòng

 

0953393860

3

Phạm Thị Hồng Hạnh

Phó phòng

 

0982983887

VI

Phòng Nghiệp vụ 4

( gồm 6 đồng chí)

 

 

 

1

Nguyễn Tài Khoái

Trưởng phòng

036 3838237

0912564868

2

Trần Duy Bách

Phó phòng

 

0989141990

3

Bùi Thị Oanh Hải

Phó phòng

 

0904810098

VII

Phòng Nghiệp vụ 5

( gồm 5 đồng chí)

 

 

 

1

Lê Hồng Quân

Trưởng phòng

036 3839280

0989081827

2

Trần Đức Thuyên

Phó phòng

 

0983610297

VII

Phòng Nghiệp vụ 6

( gồm 5 đồng chí)

 

 

 

1

Vũ Mạnh Hùng

Trưởng phòng

036 3645151

0985447568

2

Trần Thị Minh Hạnh

Phó phòng

 

0904705939

 

 

 

 

 

 

 
Số lượt truy cập: 2295997