Giới thiệu 
   

                             NGÀNH THANH TRA THÁI BÌNH QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Nam Định và Hà Nam, phía Bắc giáp tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Thành phố Hải Phòng. Thực hiện công cuộc Đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã cố gắng từng bước vươn lên và đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt, tạo tiền đề cho sự phát triển các năm tiếp theo.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành ngành Thanh tra Thái Bình  luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có những sáng tạo, đóng góp cho việc đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành, từ việc hướng dẫn, chỉ đạo phong trào “ 5 công khai”, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân những năm 70 của thế kỷ 20 cho đến những năm gần đây hoạt động Thanh tra trên địa bàn tỉnh đã bám sát chương trình Thanh tra của Thanh tra Chính Phủ, sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, đơn vị để tổ chức các cuộc Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Tham mưu và trực tiếp giúp Lãnh đạo các cấp, các ngành duy trì nề nếp công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đặc  biệt thời gian 1997-1999, Ngành Thanh tra Thái Bình đã mạnh dạn, quyết tâm, có những sáng tạo trong việc  tổ chức, huy động lực lượng, trong thực hiện quy trình Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện có  kết quả cuộc thanh tra giải quyết khiếu kiện của dân trên diện rộng trong tỉnh, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình.

Chất lượng  xét giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân không ngừng được nâng cao. Nhiều vụ việc phức tạp tồn đọng đã được giải quyết dứt điểm. Hiệu quả các cuộc Thanh tra kinh tế-xã hội được khẳng định. Đã phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, thu hồi tài sản, tiền của bị thất thoát về cho ngân sách nhà nước và các cơ quan, đơn vị, khôi phục quyền lợi bị xâm hại cho công dân, xử lý  các cá nhân có sai phạm, kiến nghị các biện pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót, đề xuất nhiều kiến nghị bổ sung sửa đổi cơ chế, chính sách, chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường kỷ cương pháp luật, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, giữ ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

Với những thành tích trong hoạt động, hàng năm Ngành Thanh tra Thái Bình luôn được Đảng, Nhà nước, Thanh tra Chính Phủ, Lãnh đạo các cấp các ngành đánh giá cao và động viên khen thưởng. Ngay từ  Năm 1973 đã được Chủ Tịch nước Tôn Đức Thắng tặng Lẵng hoa và Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen, qua các thời kỳ đã được  Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba( năm 1975), Huân chương Lao động hạng Nhì( năm 1985), Huân chương Lao động hạng Nhất( năm 1995), năm 2004 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba. Từ năm 1997 – 2000 liên tục được Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) tặng cờ Thi đua xuất sắc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo. Năm 2007 Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ: “Khách quan – Trung thực - Tận tuỵ - Sáng tạo”, Năm 2008 Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Là đơn vị dẫn đầu khối các sở, ngành Nội chính tỉnh Thái Bình, Năm 2009 Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, Thanh tra viên được Nhà nước, Chính phủ và Lãnh đạo các cấp, các Ngành khen thưởng.

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thanh tra hết sức nặng nề. Hoạt động Thanh tra phải tập trung vào nhiệm vụ giữ ổn định tình hình, phục vụ tốt cho sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của Chính quyền các cấp các ngành , tăng cường quản lý bằng pháp luật của nhà nước đối với mọi hoạt động kinh tế-xã hội. Công tác Thanh tra phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng chương trình và tổ chức các cuộc Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; tham mưu giúp lãnh đạo duy trì nề nếp công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Qua Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời  các hành vi vi phạm chính sách, Pháp luật, chống tham nhũng, lãng phí; Đề xuất các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, khắc phục các sơ hở, thiếu sót, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý.

Phát huy truyền thống 65 năm của Ngành Thanh tra Việt Nam, truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Thái Bình, các tổ chức Thanh tra,  cán bộ, Thanh tra viên ngành Thanh tra Thái Bình  không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao kiến thức và năng lực công tác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng, đổi mới hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, sự tin yêu của nhân dân, thật sự " là  tai mắt của trên, là bạn của dưới" như lời dạy của Bác Hồ kính yêu./. 

 

Chøc n¨ng nhiÖm vô thanh tra tØnh th¸i b×nh

** Chức năng của cơ quan Thanh tra tỉnh Thái Bình:

- Thanh tra tỉnh là cư quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản ly Nhà nước về công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện nhệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản ly Nhà nước của UBND tỉnh. Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị những đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao.

Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

** Nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra tỉnh Thái Bình:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gọi chung là sở).

- Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh và nhiều sở, ngành.

- Thanh tra các vụ việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ giao.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo theo qui định của Pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

-  Thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng theo qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Hướng dẫn công tác nghiệp vụ thanh tra hành chính. Phối hợp với cơ quan tổ chức hữu quan hướng dẫn chế độ chính sách, tó chức, biên chế đối với Thanh tra huyện, thanh phố, sở ngành.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản ly Nhà nước của UBND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật:

+ Trưng tập cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra cấp dưới, yêu cầu cơ quan đơn vị có liên quan cử cán bộ công chức tham gia các đoàn thanh tra.

+ Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản ly của Thanh tra tỉnh.

+ Thực hiện công tác thi đua khen thưởng toàn ngành.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện, thành phố, sở ngành.

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử ly về thanh tra.

- Quản ly về tổ chức cán bộ, biên chế thanh tra viên, công chưc, viên chức theo qui định của pháp luật về phân cấp quản ly của UBND tỉnh; tổ chức, đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ đối với đội ngũ thanh tra viên, chuyên viên thanh tra, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản ly của Thanh tra tỉnh.

- Quản ly tài chính, tài sản được giao, sử dụng ngân sách được phân bổ theo qui định của pháp luật.

 
Số lượt truy cập: 2316907